April 18, 2011

,

Hari ini saya mau berbagi cerita wayang sunda dengan sobat. Kebetulan ini adalah tugas Basa Sunda saya yang rasanya sayang kalau tidak dibagi dengan sobat semua karena ketika mencarinya saya di internet saya mengalami kesulitan. Semoga ini bisa membantu sobat. :D
Mungguh timbangan Prabu Baladéwa, hiji-hijina manusa nu nyegah peperangan, raina nyalira nya éta Batara Kresna. Saéstuna anjeunna henteu niat nolak gurat-kodrat Hyang Déwata. Ning gara-gara Pandawa jeung Kurawa bebengkahan, kaayaan alam dunya sagemblengna milu harénghéng. Papaséaan henteu aya eureunna. Panyakit sarakah nerekab ka mana-mana. Tungtungna silih caplok, silih goréngkeun, jeung silih kakalakeun. Demi korbanna saha deui upama lai  kaom lemah mah, rahayat leutik cacah kuricakan.

“Kuduna mah Kresna ti heula apal. Tapi buktina bodo balilu nataku. Teu bisa maca kaayaan alam dunya . Matak ti batan digugat ku batur, mending ku aing dulur saluhureun. Detik ieu kénéh geura écagkeun éta gelar batara!” ceuk Baladéwa.
“Hatur pangapunten Kakang Prabu, gelar nu dicangking ku tuang rai éstuning paparin déwa. Janten teu tiasa diécagkeun kitu baé. Sagala rupina gumantung ka kersa déwa. Hususna Hyang Otipati Jagatna Batara Guru Raja Triloka.”
Mun teu kitu buktikeun atuh, yén jelema nu ngaran Kresna téh enya-enya wawakil déwa di dunya. Saluyu jeung sesebutanana: Sri Batara Kresna.”
“Dupi carana?”
“Supaya alam dunya tengtrem ayem, dangiang jeung sanghyang kudu ngahiji!”
“Maksadna?”
“Resi Dorna ulah aya di Astina. Teuing kumaha carana, sina pindah ka Amarta!”
Ngadangu kasauran ingkang raka Baladéwa, Kresna ngahuleng sakedapan. Sababaraha kali naros jero manah, walereun anjeunna nyalira: naha atawa semet kayakinan tuang raka. Tapi boa enya, gerentesna. Buktina Pandawa jeung Kurawa, hésé pisan diakurkeunana. Mun lain kawas ucing jeung anjing, lir cai jeung minyak. Moal bisa dihijikeun.
Kitu-kitu émutanana gentos cangcaya. Naon patalina antara gelar anugrah paradéwa jeungkalakuan paraputuna Bharata. Duanana masing-masing. Nya kitu deui rupaning kajadian marcapada, kénéh-kénéh kersaning Jagat Déwata. Paralun gara-gara sanghyang jeung dangiang papisah béda nagara.
“Kumaha Kresna, sanggup atawa henteu? Mun teu sanggup, geura écagkeun ayeuna kénéh gelar batara,“ tambih dibarung tutunjuk sagala.
“Sanés soal sanggem atanapi henteu. Namung naha leres pangna alam dunya gétréng harénghéng téh, gara-gara Sanghyang Ismaya (Semar nu ayana di Karang Tumaritis) jeung Dangiang Dorna (anu aya di Sokalima, Astina) papisah béda nagara?”
“Tong bulat-beulit, sanggup atawa henteu?”
“Sakali deui pangapunten, rupina tuang rai moal tiasa nyumponan kapalay salira.”
“Teu nanaon. Ngan sing boga kaéra. Jeung ulah hayang dipaksa, ayeuna kénéh écagkeun gelar batara ka Kresna. Leuwih hadé Kresna ulah aya di dunya.”
“Aéh-aéh naha jadi ka dinya léosna, “ saurna, Kresna kagét ningali Prabu Baladéwa langsung ngagegesek dampal panangan kiwa jeung tangen.
“Nanaonan Kakang éta téh,” niatna badé ngahalangan laku rakana. Hanjakal elat, margi tina dampal panangan Prabu Baladéwa, kabujeng bijil cahaya pikaserabeun. Disusul burinyayna tanda pakarang sakti Nenggala, sumping nyumponan pangangkir dununganana.
“Keur pamungkas, sanggup atawa henteu, ngahijikeun sanghyang jeung dangiang?” kituna téh bari nonjokkeun congo Nenggala kana lebah dada Kresna.
Kantenan Kresna tambih reuwasna. Sageuy anjeunna teu uninga, kumaha kasaktian Nenggala. Sakilana dilempagkeun, ulah ku katibanan langsung, sanajan ukur kaliwatan, gunung urug sagara saat. Batu ancur, tatangkalan rarungkad. Anu mawi mééh sok masihkeun éta pakarang, Prabu Baladéwa dipeupeujeuhan, sangkan ulah ngagunakeun sadaékna. Tapi pikeun mayunan karaman jahat, nu teu teurak ku pakarang séjén, Nénggala kakara meunang dipaké.
“Kakang nanaonan ieu téh? Simpen deui. Kumaha mun tuang rai janten korban!”
“Naon gunana Kresna hirup. Batan diwiwirang ku batur, dianggap Batara ukur ngaranna, mending dipaéhan ku aing lanceukna. Iwal sanggup ngahijikeun sanghyang jeung dangiang!”
“Simpen heula pakarangna,” Kresna ngawitan bingung, kedah kumaha ngalelemah ingkang raka. Rék lumpat ka mana, geus teu aya kasempetan. Tungtungna, “Kakang ampun Kakang.”
“Jangji heula rék sanggup ngahijikeun sanghyang jeung dangiang?”
*****
Caturkeun di Jonggring Salaka Kadéwan, Hyang Otipati Jagatnata, teu kirang-kirang reuwas sareng hariwangna, ngabandungan kalakuan dua putra Basudéwa.
“Emh … dasar Ki Narayaka (jenengan Baladéwa waktos tacan sawawa) kalakuan téh, mindel lebeting manahna. Ku anjeunna jol kajudi, bakal kumaha jadina, saupami Baladéwa ngalaksanakeun niatna, padahal pan tugas Kresna téh panjang. Di antarana jadi saksi perang Bhatarayuda jaga.”
Sabot kitu katingal aya nu nu sumping, bari celak-celuk ti jauhna:
“Adi Guru …. Adi Guru … tiwas ….tiwas ….Adi Guru,” sidik soanten Hyang Narada Kabayan Déwa.
Bagéa Kakang,” Hyang Guru ngabagéakeun nu sumping.
“Moal panjang misaur, naon nu kedah dilakukeun ku Akang ayeuna?” cenah semu haruhah-haréhoh.
“Buru-buru lungsur ka Marcapada, bilih kabujeng duana ilang wiwaha. Émut di Kresna aya cakra. Dina kadéséhna piraku teu sami nékadna. Upami dugi ka kitu, dunya bakal kiamah jadina.”
“Nya éta nu mawi Akang rurusuhan nepangan téh,” langsung mundut widi seja ngajalankeun tugas, salaku Kabayan Déwa.
Naon nu dipikahariwang ku Batara Guru sareng Narada, ampir-ampiran ngawujud. Ngaraos kulak canggeum bagja awakna, sasat aya dina dampal panangan rakana, Kresna kapaksa ngetrukkeun élmuna. Batan jadi caduk Nenggala, leuwih hadé ngaluarkeun pakarang nu teu kurang saktina, nya éta panah Cakra Wijaksana. Kumaha onam Nenggala, sakalina dipentangkeun paralun mulang natambuh.
Malah cakra mah aya langkungna. Ulah sina ngancurkeun alam du nya, malah alam kadéwataan bisa rata.
“Nyaan Kakang téh rék téga?” sasauranana robih janten rada kasar. Éta cirina Kresna ngawitan teu kiat nahan amarah.
“Maké teu téga. Jang nanahaon gableg adi nyangking gelar batara, tapi dipeto sina ngahijikeun sanghyang jeung dangiang baé teu metu. Pokona titis tulis ti ajali, gurat kodrat ….” cenah teu kebat. Sabab katingal Kresna nepak dada palih kénca. Sarta harita kénéh alam dunya teu pupuguh poék mokléng, méméh muncul cahaya gumilang. Disusul aya sora handaruan, badis tujuh gunung bitu, ditambah sagara bengkah.
Tegas Baladéwa parantos enya nékadna. Matak panangtang Tuang Rai Sri Batara Kresna, moal rék dipanglumpatkeun. Nénggala siap pisan dilempagkeun, waktos kadangu soanten Panji Narada:
“Aéh-aéh …. nanaonan Narayaka-Narayana,” saurna, buru-buru lumungsur ti langit pingpitu.
Abong kasauran déwa, dua satria nu tadina parantos ilang wiwaha, lir nu saré dihudangkeun. Éling teu sakara-kara.
“Hayoh asupkeun deui éta pakarang!”
Sorot soca Batara Narada, sageuy teu aya matakna. Duanana kawas munding dicocokan irungna, jol anu manut sakumaha pamundut Kabayan Déwa. Nenggala jeung Cakra balik deui kana tempatna. Alam dunya katut eusina teu tulus jadi korban dua gegeman linuhung lungsuran déwa.
“Nanaonan ari manéh Narayaka?” saurna ka Baladéwa.
“Ah, da maksudna gé ukur nyingsieunan,” bébéléhéman.
“Nyingsieunan ngarah naon?”
Baladéwa teu ngawaler. Nya kitu deui Kresna, cekap tumungkul tawis nyanggakeun sembah hormat. Ongkos teu diwaler. Piraku teuing harkat déwa, maké teu apal asl-usulna.
“Sanghyang jeung dangiang mémang ngahaja dipisahkeun. Hartina moal ngalalakon bisa dihijikeun. Atuh ari ngahiji mah, perang Bhatarayuda téh kana bolay. Da apan gara-gara Aya Dangiang Dorna, Kurawa ngarasa nguntup kana wewesen para Pandawa. Maranéh nyaho kumaha balukarna upama Bhatarayuda nepi ka bolay?”
Duanana angger teu ngawaler. “Lian ti harkat déwa bakal ruksak, kagoréngan bakal leuwih langgeng ngawasa alam dunya!
****
Dicutat tina: Majalah Manglé No.2150
Carpon Wayang Ki Jatnika
Sumber : Mustika Basa KelasXI


April 15, 2011

,


Sobat, rasanya saya sudah lama sekali tidak memosting tulisan untuk blog ini. Selain banyak tugas dari sekolah juga beberapa hari yang lalu blog saya agak eRror untuk menulis artikel. Dan hari ini, saya ingin berbagi pengetahuan kepada sobat tentang salah satu tugas yang saya kerjakan. Yakni pelajaran PLH tentang Banjir Bandang. Semoga bisa memberikan manfaat.

PENGERTIAN

Banjir Bandang adalah banjir yang terjadi di daerah dengan permukaan rendah. Biasanya terjadi akibat hujan yang turun terus-menerus dan muncul secara tiba-tiba. Banjir bandang terjadi saat penjenuhan air terhadap tanah di wilayah tersebut berlangsung dengan sangat cepat hingga tidak dapat diserap lagi. Air yang tergenang lalu berkumpul di daerah-daerah dengan permukaan rendah dan mengalir dengan cepat ke daerah yang lebih rendah. Akibatnya, segala macam benda yang dilewatinya dikelilingi air dengan tiba-tiba. Banjir bandang dapat mengakibatkan kerugian yang besar. Kelestarian alam harus dijaga untuk mencegah banjir bandang.

PENYEBAB
1. Tingginya curah hujan
Curah hujan yang terus menerus, selama beberapa hari, dapat mengakibatkan longsor dan kemudian menimbulkan banjir bandang.


2. Penebangan liar dan alih fungsi gunung
Hutan liar yang habis di tebang, dan gunung, yang tadinya berfungsi sebagai penyerapan air ditahan, habis digunakan untuk perumahan, misalnya. Hal itu menjadikan tidak adanya / berkurangnya hambatan terhadap laju air ke sungai.

3. Sampah
Masalah sampah adalah hal yang tidak habis-habisnya dibicarakan, namun kesadaran kita semua untuk tidak membuang sampah sembarangan, sangat sulit.

KERUGIAN
1. Banjir bandang melanda Kecamatan Tangse, Kabupaten Pide, Aceh menewaskan 13 orang dan merusak sejumlah infrasruktur. Kerugian sementara akibat musibah itu ditaksir mencapai Rp120 miliar. (Banjir Bandang di Aceh)

2. Kerugian materil akibat bencana banjir bandang yang melanda Wasior, Kabupaten Teluk Wondama, Papua Barat, diperkirakan mencapai ratusan miliar. Selain merusak bangunan pemerintah, banjir juga memorakporandakan perumahan penduduk. (Banjir Bandang Wasior)

3. Kerugian sementara banjir bandang dan banjir luapan Sungai Bengawan Solo di Kabupaten Bojonegoro, Jatim mencapai Rp3,3 miliar. Banjir tersebut menenggelamkan tanaman padi sedikitnya 887 hektare (ha) dan menggenangi 275 rumah di 12 kecamatan di kabupaten setempat.  (Banjir Bandang Bojonegoro)

4. Banjir bandang yang menerjang wilayah Ciamis pada Senin 28 Maret kemarin menimbulkan korban jiwa. Wakil Gubenur Jawa Barat Dede Yusuf mengatakan ada lima orang tewas dalam kejadian alam ini. (Banjir Bandang Ciamis)

CARA PENCEGAHAN
Penghijauan hutan dan mengembalikan fungsinya kembali sebagai sarana penyerap air "raksasa". Jika perlu, pemerintah (daerah/ pusat) harus berani dengan tegas mengkhususkan lahan yang kritis sebagai wilayah rehabilitasi dan konservasi. Dengan status demikian, tindakan apa pun yang bertolak belakang dengan upaya perbaikan lingkungan wajib ditolak, misalnya, Pemerintah harus tegas menindak pihak-pihak swasta yang “ikut“ mengalihfungsikan hutan bila perlu diberikan sanksi yang mempunyai efek jera, sedangkan untuk perkebunan rakyat, jumlah harus dibatasi seminimal mungkin, bila perlu Pemerintah mengadakan pengawasan ketat munculnya perkebunan-perkebunan baru. Demikian juga untuk periZinan mendirikan bangunan (IMB) di daerah resapan air.

------------
Dari berbagai sumber.

April 01, 2011

,


Hingga saat ini ada beberapa sistem penanggalan yang dikenal bangsa Indonesia dan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakatnya. Sistem penanggalan atau kalender tersebut telah atau pernah dipakai oleh bangsa Indonesia. Lima yang terbesar dan memiliki pengaruh yang cukup kental adalah:
  1. kalender masehi (gregorian)
kalender masehi adalah sebuah system penanggalan umat Kristen awal yang ditetapkan pada tahun kelahiran Yesus artinya tahun dimana Yesus atau Isa dilahirkan merupakan tahun permulaan dari kalender ini. Namun, untuk penghitungan tahun dan bulan mereka mengambil kalender orang Romawi yang disebut kalender Julian. Kalender Julian lalu disempurnakan menjadi kalender Gregorian. Yang pertama kali mengusulkan untuk membuat kalender ini ialah Dr. Aloysius Lilius dari Napoli-Italia, dan disetujui oleh Paus Gregorius XIII pada tanggal 24 Februari 1582. Kalender ini menetapkan bahwa tanggal 1 januari sebagai permulaan tahun. Satu tahun dalam kalender ini memiliki 12 bulan, 52 minggu, 365 hari, 8760 jam, 525600 menit, 31536000 detik. Kalender ini merupakan kalender syamsiah yang berarti istem penanggalan yang didasarkan atas revolusi bumi mengelilingi matahari.
  1. kalender islam (hijriyah)
Kalender islam  atau kalender hijriyah merupakan kalender yang digunakan oleh kebanyakan umat islam di dunia. Kalender ini memiliki system penanggalan yang mengacu pada revolusi bulan terhadap bumi. Kalender islam disebut juga dengan kalender hijriyah karena tahun pertama kalender ini adalah tahun dimana terjadi peristiwa Hijrah-nya Nabi Muhammad dari Makkah ke Madinah, yakni pada tahun 622 M. khalifah Umar bin Khatab menetapkan awal patokan penanggalan Islam adalah tahun dimana hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekkah ke Madinah. Penentuan awal patokan ini dilakukan setelah menghilangkan seluruh bulan-bulan tambahan (interkalasi) dalam periode 9 tahun. Jadi, tanggal 1 muharam yang merupakan tanggal dimana nabi Muhammad berhijrah merupakan permulaan tahun dalam kalender ini. Satu tahun dalam kalender ini memiliki 12 bulan 354.36708 hari. Hal inilah yang menjelaskan 1 tahun Kalender Hijriah lebih pendek sekitar 11 hari dibanding dengan 1 tahun Kalender Masehi.

  1. kalender tionghoa (imlek)
Kalender Tionghoa adalah kalender lunisolar yang dibentuk dengan menggabungkan kalender bulan dan kalender matahari. Kalender Tionghoa mulai dikembangkan pada milenium ke-3 SM, konon ditemukan oleh penguasa legendaris pertama, Huáng Dì. Kalender tersebut kemudian dikembangkan kembali oleh Dinasti Qin yang mulai diterapkan sekitar tahun 484 SM dengan perhitungan yang lebih akurat. Kaisar Wu Dinasti Han memperkenalkan reformasi kalender baru. Satu tahun ada 12 bulan, tetapi setiap 2 atau 3 tahun sekali terdapat bulan ganda (rùnyuè, 19 tahun 7 kali). Berselang satu kali jiéqì (musim) tahun matahari Cina adalah setara dengan satu pemulaan matahari ke dalam tanda zodiak tropis. Matahari selalu melewati titik balik matahari musim dingin (masuk Capricorn) selama bulan 11.
  1. kalender jawa
Kalender Jawa adalah sebuah kalender yang istimewa karena merupakan perpaduan antara budaya Islam, budaya Hindu-Buddha Jawa dan bahkan juga sedikit budaya Barat. Kalender jawa dahulunya merupakan kalender saka yang dimodifikasi dengan sistem penanggalan lokal. Kalender ini juga mendapat pengaruh dari sistem penanggalan islam yang diperkenalkan oleh Sultan Agung. Dalam kalender ini terdapat dua versi bulan yang keduanya didasari pada system penanggalan islam atau kalender jawa islam dan kalender jawa matahari. Dalam kalender jawa islam terdapat 12 bulan dengan beberapa nama yang sama dengan kalender islam dan sebagian dari bahasa sansakerta. Sedang dalam kalender Jawa matahari terdapat 12 bulan juga yang tanggalnya disesuaikan dengan penanggalan tarikh kalender Gregorian Tetapi lama setiap mangsa berbeda-beda. Dalam kalender jawa ini juga dikenal istilah windu -terdiri atas 8 tahun Jawa- juga pembagian pecan.
  1. kalender saka
Kalender Saka adalah sebuah kalender yang berasal dari India. Kalender ini merupakan sebuah penanggalan syamsiah-kamariah (candra-surya) atau kalender luni-solar. Kalender Saka berawal pada tahun 78 Masehi dan juga disebut sebagai penanggalan Saliwahana (Sâlivâhana). Kala itu Saliwahana yang adalah seorang raja ternama dari India bagian selatan, mengalahkan kaum Saka. Mengenai kaum Saka ada yang menyebut bahwa mereka termasuk sukabangsa Turki atau Tatar. Namun ada pula yang menyebut bahwa mereka termasuk kaum Arya dari suku Scythia. Sumber lain lagi menyebut bahwa mereka sebenarnya orang Yunani (dalam bahasa Sansekerta disebut Yavana yang berkuasa di Baktria (sekarang Afganistan). Seperti pada kalender lainnya, pada kalender ini juga terdapat 12 bulan. Di India satu tahun dibagi menjadi enam musim, atau dengan kata lain setiap musim berlangsung dua bulan.
dari berbagai sumber :)

Follow Us @soratemplates